Odjeli - Epidemiologija

HACCP

Sustav nadzora nad proizvodnjom i distribucijom namirnica, obvezan za sve subjekte u lancu prehrane od 01.01.2009., po načelima samokontrole (Zakon o hrani , NN 81/13., 14/14., 30/15.).

Izuzeće čine subjekti čija se proizvodnja bazira na tradicionalnom načinu proizvodnje, te dobroj proizvođačkoj i higijenskoj praksi.

Nepridržavanje subjekata u proizvodnji i prometu namirnica ovome sustavu, podliježe zakonski predviđenim sankcijama od strane nadležnih inspekcijskih službi.

H A C C P - sustav upravljanja hranom

ŠTO JE HACCP SUSTAV?

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i organizacija za prehranu i poljoprivredu (FAO), osnivanjem povjerenstva Codex Alimentariusa, promovirale su 1993. godine sustav HACCP kao znanstveno utemeljen, preventivan i troškovno najdjelotvorniji pristup sigurnosti hrane. H A C C P – ( Hazard Analysis and Critical Control Point ), označava analizu opasnosti i kontrolu kritičnih točaka, te sustavni pristup upravljanjem rizicima u prehrambenom lancu, tijekom proizvodnje, prerade i distribucije hrane.
Sustav je dakle znanstveno osnovan i omogućava:
 • prepoznavanje opasnosti tijekom proizvodnje i distribucije hrane
 • određivanje mjera za otklanjanje rizika ili njegovog smanjenja na prihvatljivu mjeru
SVRHA H A C C P SUSTAVA:
 • rizik kod konzumenta hrane smanjiti na minimum
 • mogućnost praćenja slijednosti hrane
PRIMJENA U SVIJETU:

Primjena sustava je široko rasprostranjena u razvijenom svijetu, dok je u EU, direktivom 93/43 EEC , obvezujuća za svakog subjekta u proizvodnji ili distribuciji hrane. Ova direktiva ima kao posljedicu to, da tvrtke iz EU-e ne žele poslovno surađivati sa tvrtkama van Zajednice, ako one ne ispunjavaju standarde HACCP-a. Isto se događa sa tvrtkama koje izvoze sirovine za hranu i hranu u zemlje članice WTO-e i EU-e, a ne mogu osigurati certifikate vezane za navedene standarde (odluka EU-e od 01.01.2006. godine).

PRIMJENA U RH:

Zakon o hrani ( NN NN 81/13., 14/14., 30/15.) obvezuje svakog subjekta u proizvodnji i prometu hrane, da poštuje principe redovne kontrole higijenskih uvjeta proizvodnje, preventivnim postupcima samokontrole, zasnovane na načelima HACCP-a.

U KOJIM DJELATNOSTIMA :

PRIMJENA HACCP-a:
 • proizvodnja i prerada namirnica
 • skladištenje i transport hrane
 • pripremanje i distribucija hrane
 • trgovanje hranom
 • prehrambena industrija
NAČELA SUSTAVA:
 • analiza rizika:
  • biološki
  • kemijski
  • fizikalni
 • prepoznavanje kritičnih kontrolnih točaka (CCP ili KKT) - poznavanje procesa proizvodnje
 • uspostava preventivnih kritičnih granica na svakoj KKT
 • uspostava procedura nadgledanja svake KKT
 • korektivne mjere ( popravne radnje ako pojedina KKT nije pod kontrolom )
 • procedure za verifikaciju ispravnog funkcioniranja sustava - provjera učinkovitosti ( procedure za praćenje temperature , vremena )
 • utvrditi potrebnu dokumentaciju i evidencije ( da bi HACCP sustav bio dokumentiran )

PREDUVJETNI PROGRAMI ZA USPOSTAVU HACCP-a

DHP - dobra higijenska praksa

DPP - dobra proizvođačka praksa

SOP - standardni operativni postupci

SSOP- standardni sanitacijski operativni postupci

Prije samog uvođenja sustava, neophodno je zadovoljavati navedene postupke, ali i niz drugih uvjeta da bi sustav mogao kvalitetno funkcionirati, biti primjenjiv i davati očekivane rezultate, kao na primjer:
 • lokacija i konstrukcija objekta i zavisnih prostorija
 • putevi ulaska sirovina, poluproizvoda, te gotovih roba
 • putevi kretanja djelatnika
 • kvalitetan tlocrtni smještaj prostorija u odnosu na proizvodni proces (sprječavanje križne kontaminacije)
 • odlaganje otpada
 • planovi i evidencije čišćenja i dezinfekcije radnih i pomoćnih prostorija (popis sredstava, način doziranja, dinamika čišćenja i vođenje evidencije)
 • planovi i programi provođenja DDD mjera sa dinamikom provođenja
 • redovito pridržavanje mjera osobne higijene za sve zaposlenike
 • pridržavanje mjera za posjetioce pogona
VOĐENJE DOKUMENTACIJE

Dokumentacija koja se mora voditi :
 • kompletna HACCP studija
 • analize opasnosti u tijeku procesa rada
 • zapisi sastanaka HACCP tima
 • zapisi i korektivni postupci po izvršenom nadzoru
 • zapisi o utvrđenim KKT s obrazloženjem
 • nadzor nad KKT
 • izvješća o provjeri funkcioniranja sustava
Dokumentacija mora biti:
 • dostupna
 • obilježena
 • prikladna za modificiranje
 • u formatu prikladnom za pregled
 • čuvana u određenom vremenskom razdoblju
 • obilježena datumom i potpisom odgovorne osobe
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO – ZAGORSKE ŽUPANIJE:

Nudi komintentima:
 • analizu postojećeg stanja objekta za proizvodnju i promet namirnica
 • prijedloge mjera za uklanjanje nedostataka u cilju zadovoljenja pretpristupnih programa za uvođenje HACCP-a
 • teoretska i praktična edukacija osoblja
 • konzultacija i stručna pomoć prilikom implementacije sustava
 • provođenje internog nadzora na KKT-a i analize gotovih proizvoda (mikrobiološke i kemijske )
Usluge ćemo naplaćivati prema važećem cjeniku Zavoda

Kontakt osoba: dipl.san. ing. Sinković Damir, mob. 091 510 31 16

Kontakt e-mail: damir.sinkovic1@kr.t-com.hr