Odjeli - Socijalna medicina

Centar za prevenciju ovisnosti

O Centru:

Centar djeluje u sklopu Odjela za socijalnu medicinu i javno zdravstvo, a smješten je u Zaboku, Zivtov trg 3, u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije.

Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 7-15 sati, Savjetovalište od 8-11 sati.

Moguć je dolazak u poslijepodnevnim satima, prema prethodnom dogovoru na tel 049/221- 644. Centar njeguje multidisciplinarni pristup te u njemu radi specijalist javnog zdravstva, psihijatar te psiholozi.

Aktivnosti:

Centar za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti je nositelj slijedećih provedbenih aktivnosti:

I - Prikupljanje i analiza podataka o zdravstvenom stanju i radu u zdravstvu u vezi sa uporabom opojnih droga.

II - Promidžbeno – edukativne aktivnosti o štetnosti opojnih droga koji su namijenjeni djeci, mladeži i njihovim roditeljima – publicirani informativni i edukativni leci i brošure.

III - Planiranje i sudjelovanje u provođenju zdravstvenog odgoja i prosvjećivanjeopće i specifičnih populacijskih skupina.

IV - Oblikovanje doktrine zdravstvenog aspekta liječenja bolesti ovisnosti te koordinacija i nadzor njezine primjene.

V - Smanjenje smrtnosti od predoziranja opojnim drogama, sprečavanje širenja zaraznih bolesti (HIV-a, AIDS-a, hepatitisa B i C).

VI - Tretman, rehabilitacija ovisnika u zatvorskom sustavu - Poslijepenalni prihvat sa multidisciplinarnim pristupom za ovisnike o drogama.

VII - Međunarodna suradnja - Puna suradnja i sudjelovanje u redovitim edukacijama relevantnih institucija i tijela Europske unije (EMCDDA, …)

VIII - Trajna edukacija za zdravstvene i nezdravstvene radnike uključene u prevenciju i skrb o osobama s problemom ovisnosti i zlouporabe opojnih droga te edukacija zdravstvenih radnika o primjeni farmakoterpije u liječenju opijatske ovisnosti.

Programi prevencije:

Prema predviđenim aktivnostima razvijeni su slijedeći programi primarne prevencije:

U programu rada Centra za prevenciju ovisnosti predviđene su aktivnosti u područjima primarne, sekundarne i tercijarne prevencije.

U sklopu primarne prevencije naglasak je stavljen na edukaciju stanovništva, zaštitu zdrave populacije, prepoznavanje i pozitivno usmjeravanje djece s rizičnim ponašanjem.

Sekundarnom su obuhvaćene aktivnosti usmjerene na dijagnostiku konzumenata, ovisnika i njihovih obitelji, savjetodavni i psihoterapijski rad u savjetovalištu, provođenje mjera odvikavanja od bolesti ovisnosti i zaštitnih mjera obveznog liječenja od ovisnosti izrečenih od strane suda i odvjetništva.

Kroz tercijarnu prevenciju pomaže se u ponovnom uključivanju ovisnika u zajednicu nakon uspješno završenog programa rehabilitacije te pruža podršku u apstinenciji. Svako od ova tri područja podrazumijeva širok spektar raznih poslova koji se razlikuju od slučaja do slučaja budući da svaka osoba u tretmanu Centra ima svoju specifičnu situaciju i potrebe nastale vezane uz nju.