Pristup informacijama - Opći akti i odluke

Opći akti i odlukeikona
7.5.2024.  Pravilnik o načinu korištenja službenih autom...   
dividerikona
3.5.2024.  Izmjena cjenika Zavoda 30.4.2024.   
dividerikona
8.4.2024.  Izmjene cjenika Zavoda od 1.7.2024.   
dividerikona
22.3.2024.  Odluka o visini troškova zdravstvenih pregleda osoba ko...   
dividerikona
22.3.2024.  Odluka o visini troškova stjecanja potrebnog znanja o z...   
dividerikona
26.2.2024.  Statut ZZJZKZŽ s izmjenama i dopunama   
dividerikona
22.12.2023.  Statut - pročišćeni tekst   
dividerikona
2.12.2023.  Pravilnik o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjes...   
dividerikona
29.9.2023.  Izmjene Cjenika   
dividerikona
13.9.2023.  Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, radova i usluga u Zavo...   
dividerikona
16.8.2023.  Procedura stvaranja ugovornih obveza u Zavodu za javno zdrav...   
dividerikona
8.7.2023.  Pravilnik o radu   
dividerikona
21.7.2022.  Cjenik   
dividerikona
29.10.2021.  Poslovnik o radu Upravnog vijeća   
dividerikona
24.9.2021.  Obrazac za podnošenje pritužbi i prigovora na rad ...   
dividerikona
24.9.2021.  Postupak podnošenja pritužbi/prigovora na rad zdra...   
dividerikona
27.2.2021.  Etički kodeks Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagor...   
dividerikona
2.10.2020.  Odluka o imenovanju povjerljive osobe   
dividerikona
4.6.2020.  Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasni&#...   
dividerikona
30.5.2020.  Procedura blagajničkog poslovanja u Zavodu za javno zdr...   
dividerikona
24.2.2020.  Zahtjev za donaciju/sponzorstvo   
dividerikona
28.12.2019.  Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga u Zav...   
dividerikona
28.12.2019.  Pravilnik o načinu korištenja službenih autom...   
dividerikona
9.12.2019.  Pravilnik o donacijama i sponzorstvima   
dividerikona
22.9.2019.  Procedura naplate prihoda u Zavodu za javno zdravstvo Krapin...   
dividerikona
7.3.2019.  Procedura zaprimanja, likvidacije i plaćanja račun...   
dividerikona
27.9.2017.  Procedura zaprimanja roba, radova i usluga   
divider